Redovisningsuppgifter i olika typer av finansiella rapporter

Del av Financial Accounting for Dummies Cheat Sheet

De tre finansiella boksluten är resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen. Alla tre registrerar samma dagliga bokföringstransaktioner som uppstår i ett företag, men varje presenterar faktana något annorlunda.

  • Resultaträkning: Resultaträkningen visar ett företags resultat av verksamheten. Med hjälp av detta uttalande kan du se om ett företag har intäkt eller förlust under finansperioden. Alla bolagets intäkter, kostnader, vinster och förluster framgår av detta finansiella redogörelse.

  • Balansräkning: Balansräkningen visar företagets hälsa från den dag då den började fungera till det specifika datumet i balansräkningsrapporten. Därför återspeglar det företagets ekonomiska ställning. Balansräkningarna listar bolagets tillgångar (resurser som kontanter och inventarier), skulder (fordringar på tillgångarna) och eget kapital (skillnaden mellan tillgångar och skulder, vilket återspeglar ägarens totala investering i verksamheten).

  • Kassaflödesanalys: I detta finansieringsöversikt framgår hur ett företag tar in och spenderar sina pengar. Investerare och potentiella fordringsägare använder denna information för att bedöma huruvida ett företag har tillräckligt med kassaflöde för att betala utdelning till sina investerare eller återbetala lån från sina fordringsägare.