3 Steg för beräkning av avkastningsgrad på kapitalkostnader

Kapitaltillskott pekar på tanken att du ska titta på kapitalinvesteringar (maskiner, fordon, fastigheter, hela företag, gårdskonst osv.) Precis som Du tittar på de CD-skivor (inlåningsbevis) som en bank erbjuder.

Du vill tjäna högsta möjliga avkastning på dina pengar. Därför vill du ha en CD som betalar en hög ränta.

Du kan också titta på räntorna på kapitalinvesteringar. Räntorna går emellertid inte typiskt av det namnet i kapitalinvesteringar. För en eller annan märklig anledning kallas den ränta som en kapitalinvestering ger en avkastning på investeringen, eller en avkastning. Men det är samma sak.

Beräkning av avkastning på kapitalutgifter kräver tre steg:

  1. Beräkna investeringsbeloppet.

    Det första steget i beräkningen av en avkastning är att uppskatta det belopp som du behöver investera. Denna mängd liknar den check du skriver till en bank för att köpa en CD.

  2. Beräkna nettokassaflödet som betalats av investeringen.

    Sätt ner och tänka noga på eventuella extra intäkter och eventuella extra kostnader som investeringen producerar.

  3. Använd antingen en finansiell miniräknare, som en av de snygga Hewlett-Packard-kalkylatorerna, eller ett kalkylprogram, till exempel Microsoft Excel, för att beräkna avkastningsmåttet.

    För att beräkna en avkastning med Microsoft Excel, anger du först de kassaflöden som produceras av investeringen. Då skriver du in kassaflödena. När du har angett investeringens kassaflödesvärden berättar du Excel den avkastning som du vill ha beräknat.

För att beräkna en intern avkastning anger du en intern avkastningsfunktionsformel i ett arbetsblad. När det gäller det här kalkylbladet klickar du på cell G4 och skriver sedan följande:

 = IRR (B2: B22, .1) 

Om du aldrig någonsin sett en Excel-funktion så ser det nog ut som grekiska. Men hela den här funktionen berättar Excel för att beräkna den interna avkastningsräntan för de kassaflöden som lagras i -området, eller ett block av celler, som går från cell B2 till cell B22. De. 1 är den interna avkastningen som används för att beräkna avkastningen i det här exemplet.

För att beräkna nettotidvärdet genom att använda Excel, använder du en annan funktion. I det här kalkylbladet klickar du på cell G6 och skriver följande formel:

 = NPV (0, 1, B3: B22) + B2 

Denna formel tittar på kassaflöden under åren 1 till 20, rabatter Dessa kassaflöden använder sig av en avkastning på 10 procent och jämför sedan dessa diskonterade kassaflöden med det initiala investeringsbeloppet, vilket är värdet lagrat i cell B2.

Netto nuvärdesformeln ser på de kassaflöden som lagras i arbetsbladet och beräknar nuvärdesbeloppet med vilket dessa kassaflöden överstiger en avkastning på 10 procent.